ADB ປັບ ຫຼຸດ ຄາດ ຄະ ເນ ອັດ ຕາ ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ອາ ຊີ ກຳ ລັງ ພັດ ທະ ນາ ລົງ ເນື່ອງ ຄວາມ ສ່ຽງ ທົ່ວ ໂລກ ມີ ເພີ່ມ ຂຶ້ນ | ngân hàng phát triển châu Á

ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ, ຟີລິບປິນ (21 ກັນຍາ 2022) — ທະນາຄານາພັດທະນາອາຊີ (ADB) ໄດ້ປັບຫຼຸດການຄາດຄະເນການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງອາຊີແລະປາຊີຟິກກໍາລັງພັດທະນາລົງອີກຄັ້ງ ທ່າມກາງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ຊຶ່ງລວມທັງ ການເພີ່ມທະວີການຫັດກຸມທາງດ້ານເງິນຕາໂດຍທະນາຄານກາງ, ອັນເປັນຜົນກະທົບຈາກການຮຸກຮານອູແກຼນຂອງລັດເຊຍແກ່ຍາວ ແລະ ສະພາບການຫັນກັບມາປິດເມືອງອີກ ເນື່ອງຈາກການແຜ່ລະບາດພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ (ສປຈີນ).

ອີງ ຕາມ ການ ປັບ ປຸງ ຂອງ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ການ ພັດ ທະ ນາ ອາ ອາ 2022 ທີ່ ເຜີຍ ແຜ່ ໃນ ນີ້, ເສດ ຖະ ກິດ ຂອງ ພື້ນ ຄາດ ວ່າ ຈະ ເຕີບ ໂຕ ທີ່ 4,3% ໃນ ປີ ຂອງ ອາ ຊີ 2022 ທີ່ ເຜີຍ ແຜ່ ໃນ ມື້, ເສດ ຖະ ກິດ ຂອງ ພາກ ພື້ນ ຄາດ ຈະ ເຕີບ ໂຕ ທີ່ 4,3% ໃນ ປີ ນີ້, ເມື່ອ ທຽບ ກັບ ການ ຂອງ ຂອງ ການຄາດຄະເນອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງປີໜ້າຈະຫຼຸດລົງມາທີ່ 4,9% ຈາກທີ່ໄດ້ຄາດໄວ້ທີ່ 5,3% ໃນຂະນະທີ່ອັດຕາເງິນເຟີ້ຂອງພາກພື້ນ ຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນສູງ.​ ນອກຈາກປະເທດ ສປຈີນ ແລ້ວ, ສ່ວນທີ່ເຫຼືອບັນດາປະເທດກໍາລັງພັດທະນາໃນອາຊີ ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕທີ່ 5,3% ໃນປີ 2022 ແລະ 2023.

ການໃຊ້ຈ່າຍແລະການລົງຂອງຜູ້ບໍລິໂພກພາຍໃນປະເທດ ແມ່ນພວມຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ ເນື່ອງຈາກເສດຖະກິດຂອງບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນພາກພື້ນ ຍັງພວມສືບຕໍ່ຜ່ອນຜັນມາດຕະການຂໍ້ຈຳກັດຕໍ່ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ, ສ່ວນໜຶ່ງຍອ້ນການສົ່ງເສີມການສັກຢາປ້ອງກັນ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ຫຼຸດລົງ. ເຖິງ ຢ່າງ ໃດ ກໍ່ ຕາມ, ການ ຮຸກ ຮານ ຕໍ່ ເນື່ອງ ໃນ ປະ ເທດ ອູ ແກຼນ ໄດ້ ເພີ່ມ ທະ ວີ ຄວາມ ບໍ່ ແນ່ ນອນ ໃນ ທົ່ວ. ການ ຫັດ ກຸມ ທາງ ດ້ານ ເງິນ ຕາ ທີ່ ເຄັ່ງ ຂຶ້ນ ໂດຍ ທະ ນາ ຄານ ກາງ ຫະ ຫະ ລັດ ແລະ ຄານ ຢູ ໂຣບ ພວມ ບັ່ນ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ໃນ ທົ່ວ ຄວາມ ໃນ ທົ່ວ ຄວາມ ກັງ. ໃນ ຂະ ນະ ດຽວ ກັນ, ການ ລະ ບາດ ຂອງ ພະ ຍາດ ໂຄ ວິດ -19 ແລະ ການ ປິດ ເມືອງ ຮອບ ໃໝ່ ໄດ້ ໃຫ້ ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ສ ປ ປະ ເທດ ທີ່ ີ ມີ ເສດ ຖະ ການ ປິດ ເມືອງ ຮອບ ການ ເຕີບ ໂຕ ີ.

ທ່ານ ອັລເບີດ ພາກຄ໌, ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດຂອງ ADB ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີ ສືບຕໍ່ຟື້ນໂຕ ແຕ່ວ່າ ຄວາມສ່ຽງກໍ່ຍັງມີສູງຢູ່” ທ່ານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ “ອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດໂລກທີ່ຫຼຸດລົງຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຕ້ອງການໃນການສົ່ງອອກຂອງພາກພື້ນບົກຜ່ອງຢ່າງໜັກໜ່ວງ. ການຫັດກຸມທາງດ້ານເງິນຕາທີ່ເຄັ່ງຂຶ້ນກ່ວາທີ່ຄາດໄວ້ໃນບັນດາປະເທດເສດຖະກິດທີ່ກ້າວໜ້າ ອາດຈະພາໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວໃນປະເທດ ສປຈີນ ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍຈາກການປິດເມືອງຮອບໃໝ່ ແລະ ຂະແໜງອະສັງຫາລິມະຊັບທີ່ອ່ອນແອ. ລັດ ຖະ ບານ ໃນ ປະ ເທດ ອາ ຊີ ກຳ ລັງ ພັດ ທະ ນາ ຕ້ອງ ຄວາມ ລະ ມັດ ລະ ວັງ ຕໍ່ ສ່ຽງ ເຫຼົ່າ ນີ້ ແລະ ດຳ ເນີນ ບັນ ບາດ ກ້າວ ທີ່ ຈຳ ເປັນ ເພື່ອ ຄວບ ຄຸມ ອັດ ຕາ ເຟິ້ ລະ ມັດ ລະ “

ບັນ ດາ ປະ ເທດ ເສດ ຖະ ກິດ ກ້າວ ໜ້າ ທີ່ ສຳ ຄັນ ຂອງ ໂລກ ຄາດ ວ່າ ຈະ ເຕີບ ໂຕ 1,9% ໃນ ປີ 2022 ແລະ 1,0% ໃນ ປີ 2023, ຊ້າກ ່ ວາ ທີ່ ໄດ້ ຄາດ ຄະ ເນ ໄວ້ ໃນ. ອັດຕາເງິນເຟິ້ສູງຂຶ້ນ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ປະເທດສະຫະລັດ ແລະ ເຂດເອີຣົບ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍເງິນຕາທີ່ເຄັ່ງຄັດ, ຄວາມຕ້ອງການໃນບັນດາປະເທດເສດຖະກິດເຫຼົ່ານີ້ຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງຍັງຄົງສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຂັດຂວາງຕ່ອງໂສ້ຂອງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມບໍ່ແນ່ນອນຈາກການຮຸກຮານໃນປະເທດອູແກຼນ.

ADB ໄດ້ ເພີ່ມ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ຕໍ່ ອັດ ຕາ ເງິນ ເຟີ້ ໃນ ອາ ຊີ ກຳ ລັງ ພັດ ທະ ນາ ປີ 4,5% ຈາກ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ກ່ອນ ໜ້າ ທີ່ 3,7%. ການ ຄາດ ຄະ ເນ ສຳ ລັບ ປີ ໜ້າ ແມ່ນ ອັດ ຕາ 4,0%, ເພີ່ມ ຂຶ້ນ ຈາກ ອັດ ຕາ 3,1%. ໃນ ຂະ ນະ ທີ່ ອັດ ຕາ ເງິນ ເຟີ້ ໃນ ພາກ ພື້ນ ນີ້ ຍັງ ຕໍ່າ ກ ວາ ພາກ ການ ສະ ໜອງ ຕໍ່ ຍູ້ ລາ ຄາ ອາ ນໍ້າ ນໍ້າ.

ການ ຄາດ ຄະ ເນ ອັດ ຕາ ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ປະ ເທດ ສ ປ ຈີນ ສໍາ ລັບ ປີ ນີ້ ໄດ້ 3,3% ຈາກ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ໄວ້ ຢູ່ ທີ່ 5,0% ໃນ ເດືອນ ເມ ສາ. ນີ້ ຈະ ເປັນ ປີ ທໍາ ອິດ ໃນ ຫຼາຍ ກວ່າ 3 ທົດ ສະ ວັດ ໃນ ສ່ວນ ທີ່ ເຫຼືອ ແມ່ນ ປະ ເທດ ໃນ ອາ ກຳ ລັງ ລັງ ພັດ ເຕີບ ໂຕ ໄວ ກ ່. ການ ຄາດ ຄະ ເນ ອັດ ຕາ ການ ເຕີບ ໂຕ ຂອງ ອິນ ເດຍ ໄດ້ ປັບ ຫຼຸດ ລົງ ມາ 7,0% ຈາກ 7,5%, ຍ້ອນ ອັດ ຕາ ເງິນ ເຟີ້ ສູງ ກວ່າ ໄດ້ ໄດ້ ຄາດ ຄະ ໄວ້ ປະ ກອບ ກັບ ກັບ ຄວາມ 7,0% ຈາກ 7,5%, ຍ້ອນ ອັດ ຕາ ເງິນ ເຟີ້ ສູງ ກວ່າ ໄດ້ ໄດ້ ຄາດ ຄະ ໄວ້ ໄວ້ ກອບ ກັບ ຄວາມ ຄວາມ ເຄັ່ງ ທາງ ທາງ ເງິນ ຕາ.

ຄວາມຕ້ອງການພາຍໃນປະເທດທີ່ແຂງແຮງຂອງອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟີລິບປິນ ແມ່ນໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປັບປຸງອັດຕາການຄາດຄະເນການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ 5,1% ໃນປີນີ້ ສໍາລບັອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະພາບການທີ່ມອງເຫັນເຖິງຄວາມຕອ້ງການໃນທົ່ວໂລກຈະຫຼຸດລົງຕື່ມອີກ ຈະໄດ້ນໍາໄປສູ່ການປັບຫຼຸດລົງການຄາດຄະເນສໍາລັບປີໜ້າ. ການຄາດຄະເນສໍາລັບປີ 2022 ຍັງໄດ້ມີການປັບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ສໍາລັບບັນດາປະເທດໃນແຖບອາຊີກາງ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕທີ່ອັດຕາ 3,9% ໃນປີນີ້, ແລະ ສໍາລັບເສດຖະກິດຂອງປາຊີຟິກ ຄາດວ່າຈະເຕີບໂຕທີ່ 4,7% ເນື່ອງຈາກການທ່ອງທ່ຽວຍັງສືບຕໍ່ຟື້ນໂຕກັບມາຈາກການລະບາດພະຍາດ.

ບົດ ລາຍ ງານ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ການ ພັດ ທະ ນາ ຂອງ ອາ ຊີ ສະ ບັບ ປັບ ປຸງ 2022 ປະ ກອບ ດ້ວຍ ຫົວ ຂໍ້ ສຶກ ສາ ທີ່ ມີ ຊື່ ວ່າ ການ ເປັນ ທຸ ລະ ກິດ ໃນ ຍຸກ ດີ ຈິ ຕັອນ. ບົດ ສຶກ ສາ ດັ່ງ ກ່າວ ໄດ້ ເບິ່ງ ເຖິງ ຜູ້ ປະ ກອບ ການ ດີ ຕັອນ ສາ ມາດ ກ້າວ ໄປ ສູ່ ເຕີບ ໃຫຍ່ ຂະ ຫຍາຍ ໂຕ ແລະ ນະ ວັດ ຕະ ກຳ ທີ່.

ADB ມີ ຄວາມ ມຸ່ງ ໝັ້ນ ເພື່ອ ໃຫ້ ພາກ ພື້ນ ອາ ຊີ ແລະ ປາ ຊີ ຟິກ ຈະ ເລີນ ຮຸ່ງ ເຮືອງ ກັບ ການ ຍືນ ຍົງ ໄປ ພ້ອມ ກັບ ພະ ຍາ ຍົງ ໄປ ຍາ ສ້າງ ຕັ້ງ ຂຶ້ນ ໃນ ປີ 1966, ADB ມີ ປະ ເທດ ສະ ມາ ຊິກ ທັງ ໝົດ 68 ປະ ເທດ ຊຶ່ງ ໃນ ນັ້ນ ມີ 48 ປະ ເທດ ມາ ຈາກ ພາກ ພື້ນ ດັ່ງ ກ່າວ.

Thế giới bản tin | Vina Aspire News

Nguồn : https://www.adb.org/lo/news/adb-lowers-developing-asia-growth-outlook-global-risks-mount
—-
Vina Aspire là nhà cung cấp các giải pháp, dịch vụ CNTT, An ninh mạng, bảo mật & an toàn thông tin tại Việt Nam. Đội ngũ của Vina Aspire gồm những chuyên gia, cộng tác viên giỏi, có trình độ, kinh nghiệm và uy tín cùng các nhà đầu tư, đối tác lớn trong và ngoài nước chung tay xây dựng.

Các Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu liên hệ Công ty Vina Aspire theo thông tin sau:

Email: info@vina-aspire.com | Tel: +84 9 4400 4666 | Fax: +84 28 3535 0668 | Website: www.vina-aspire.com

Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ