Chuỗi tràng hạt bị đứt có làm sao không và xử lý thế nào?

Chuỗi tràng hạt trong đạo Phật

Chuỗi tràng hạt xuất phát từ Ấn Độ, là một vật dụng quan trọng trong đời sống tín ngưỡng và văn hóa từ xa xưa. Với đạo Phật,  tràng hạt là vật tùy thân giúp cho hành giả dễ chú tâm vào đối tượng trì niệm, là một sợi dây sâu suốt các ý tưởng thành một trật tự. Từ đó hành giả có thể đi sâu hơn vào các trạng thái của định để làm phát khởi tuệ giác.

Trong Kinh điển Phật giáo, khởi nguyên của chuỗi tràng hạt và việc lần chuỗi hạt khi niệm Phật gắn liền sự khai thị của Đức Phật đối với Vua Ba Lưu Ly. Trong Kinh Mộc Hoạn  Tử có chép rằng: Một thời Đức Phật cùng giáo đoàn của ngài du hóa trong núi Kỳ Xà Quật (Grdhrakùta), nước La Duệ Kỳ (Ràjagrha) quốc vương trong thời nạn ấy tên là Ba Lưu Ly, sai sứ giả đến chốn Phật để xin Thế Tôn đặc biệt rủ lòng thương xót, cho pháp yếu để có thể tu hành được dễ dàng và trong đời mai sau xa lìa được mọi khổ não. 

Các tăng sỹ thường mang theo bên mình tràng hạt như là một bảo bối, một pháp khí quan trọng

Đức Phật bảo sứ giả về thưa với nhà vua rằng: Nếu nhà vua muốn diệt được phiền não chướng, báo chướng nên xâu một chuỗi tràng 108 hạt bằng hạt cây tra (mộc hoạn tử) và thường đem theo mình. Khi đi, khi ngồi, khi nằm thường nên chí tâm, không phân tán ý, xưng danh hiệu: Phật, Pháp, Tăng mỗi lần, lần qua một hạt cây tra.

Cứ như thế, lần lượt qua hạt này đến hạt khác, như: mười hạt, hai mươi hạt, trăm hạt, nghìn hạt, cho đến trăm nghìn vạn hạt. Nếu lần được đủ hai mươi vạn lượt, mà thân tâm không tán loạn, không có những siểm khúc, thời khi xả thân này được sinh lên cõi Diệm Thiên thứ ba. Lên đấy, y, thực tự nhiên, thường an lạc hạnh. Nếu lại lần đủ được một trăm vạn lượt, sẽ dứt hẳn được một trăm tám kết nghiệp, mới gọi là vị chứng được quả Tu-Đà-Hoàn (ngược dòng sinh tử), hướng đến đạo Niết bàn, dứt hẳn cội gốc phiền não và chức được quả vô thượng. 

Tràng hạt xuất hiện và gắn bó với Phật giáo từ ấy. Các tăng sỹ thường mang theo bên mình tràng hạt như là một bảo bối, một pháp khí quan trọng để hỗ trợ họ trên con đường tu học Phật pháp.

Số lượng chuỗi tràng hạt

Số lượng của chuỗi tràng hạt cũng đa dạng, và theo các Kinh Phật thì cũng có sự ghi chép bất đồng

Số lượng của chuỗi tràng hạt cũng đa dạng, và theo các Kinh Phật thì cũng có sự ghi chép bất đồng. Bao gồm: 

– Căn cứ Kinh Mộc Hoạn Tử dạy làm chuỗi 108 hạt.

– Kinh Đà Ra Ni Tập quyển 2 phẩm Tác Châu Pháp Tướng, thì nêu ra có 4 loại chuỗi: 108 hạt, 54 hạt, 42 hạt, 21 hạt.

– Kinh Sổ Châu Công Đức, cũng nêu ra 4 loại chuỗi, tức là loại 108 hạt, loại 54 hạt, loại 27 hạt, và loại 14 hạt.

– Kinh Kim Cang Đảnh Du Già Niệm Châu thì lấy 1.080 hạt làm chuỗi bậc thượng, xâu 108 hạt làm chuỗi tối thắng, xâu 54 hạt làm chuỗi bậc trung, xâu 27 hạt làm chuỗi bậc hạ.

– Phẩm Sổ Châu Nghi Tắc trong Kinh Văn Thù Nghi Quỹ bảo rằng: Chuỗi bậc thượng là 108 hạt, chuỗi bậc trung là 54 hạt, chuỗi bậc hạ là 27 hạt, chuỗi tối thượng là 1.080 hạt. 

Trong những tràng hạt với số lượng hạt như trên thì xâu chuỗi 108 hạt là phổ biến hơn hết. Ngoài ra, có một số tràng hạt có 1 hạt thứ 109, là hạt Sumeru hay Meru – thường gọi hạt Tu di hoặc hạt Di đà. Theo nghi thức, khi lần tràng, không được vượt qua hạt này, lần đến hạt này thì lần ngược trở lại. Trong kinh Kim cương đỉnh du già niệm châu có câu: “Hạt giữa tiêu biểu Phật Di đà, chớ lần qua, phạm tội việt pháp”.

Chuỗi tràng hạt bị đứt có làm sao không?

Cuộc đời vốn dĩ “vô thường”, con người còn không tránh khỏi sinh lão bệnh tử, chuỗi tràng hạt có đứt cũng là chuyện thường

Chuỗi tràng hạt đã có từ lâu, mang nhiều ý nghĩa biểu trưng hoặc thẩm mỹ tùy thuộc vào mỗi cộng đồng. Với Phật giáo, đây là một pháp phương tiện, là pháp khí, là công cụ để hỗ trợ việc tu hành đạt giác ngộ.

Có lẽ vì thế mà khi tràng hạt đang dùng thì bị đứt khiến nhiều người lo lắng. Họ cho rằng điều này có thể là điềm báo không tốt, có thể đã “phạm húy” gì đó. Thực tế, đây là một suy nghĩ sai lầm. Bất cứ vật phẩm nào, sử dụng lâu ngày, đều tránh khỏi mài mòn và đứt vỡ. Cho nên, khi dây xâu chuỗi tràng hạt bị đứt, không phải là chuyện lạ. 

Cuộc đời vốn dĩ “vô thường”, con người không tránh khỏi sinh, lão, bệnh, tử, vạn vật có tồn tại ắt có mất đi, có bắt đầu phải có kết thúc. Do đó, dây xâu chuỗi tràng hạt bị đứt, chỉ cần đổi một cái dây mới là có thể tiếp tục sử dụng.

Tổng hợp

Xem thêm: Công dụng của việc lần tràng hạt khi trì chú, niệm Phật

Thế giới bản tin | Vina Aspire News
Vina Aspire – Vững bảo mật, trọn niềm tin

Nguồn : https://songdep.com.vn/348-chuoi-trang-hat-bi-dut-co-lam-sao-khong-va-xu-ly-the-nao-d15982.html

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ