Giáo sư John Vu – Cơ hội vàng

0 7

Ngày nay các công ti đang tìm các tài năng ngày càng quên yêu cầu xin vào có bằng đại học bốn năm. Google, Ernst and Young, Apple, và IBM nằm trong số những công ti đó mà không còn yêu cầu giáo dục đại học truyền thống cho việc làm trả lương cao của họ. Qua hai năm vừa rồi, việc có bằng bốn năm đã trở nên ít quan trọng hơn với nhiều công ti. Vài ngày trước, (20/1/ 2019) Giám đốc điều hành của IBM Ginni Rometty đã tuyên bố tại Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2019 rằng vấn đề quan trọng nhất của “Cách mạng công nghiệp thứ tư” là “khủng hoảng kĩ năng.” Bà ấy nói rằng những việc làm có nhu cầu cao nhất sẽ KHÔNG CÒN yêu cầu bằng bốn năm yêu cầu các kĩ năng mà người xin vào có. IBM đã thành công trong việc thuê nhiều người đã tốt nghiệp từ đại học cộng đồng (chứng chỉ 2 năm), Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs) và các trường hướng nghề (trường viết mã v.v.) và tất cả họ đều đã làm tốt. Với IBM và nhiều công ti, vấn đề khẩn thiết nhất là có đủ công nhân có kĩ năng để làm công việc vì họ sẽ thuê bất kì người nào có những kĩ năng họ cần.

Thay đổi này bây giờ là thông thường trong ngành công nghiệp công nghệ, nơi thiếu hụt tài năng có kĩ năng đã dẫn những người quản lí thuê người đi tìm các ứng cử viên là người tự học, đã qua trường viết mã, MOOCs hay các tuỳ chọn giáo dục phi truyền thống khác. Quãng 75% những người lãnh đạo công nghệ nói họ KHÔNG yêu cầu bằng khoa học máy tính với người phát triển phần mềm vì họ đã thuê nhiều ứng cử viên tốt từ nền tảng phi truyền thống. Trong Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos năm nay, một người quản lí cấp cao nói với thính giả: “Chỉ hội tụ vào công nhân có bằng cấp có nghĩa là bạn đang bỏ lỡ hàng triệu công nhân có kĩ năng trên khắp thế giới. Vấn đề là nhiều đại học quá chậm thay đổi và sinh viên của họ được dạy những tài liệu vô dụng và lỗi thời tới mức chúng tôi phải cung cấp đào tạo phụ thêm cho họ. Thuê sinh viên những người chủ động tự học từ MOOCs và bài học trực tuyến, người có những kĩ năng hiện thời nhất là giải pháp tốt hơn cho những vấn đề ngày nay. Có đội ngũ lớn những người không thể đảm đương được việc vào đại học do chi phí cao cho nên họ lên trực tuyến để học. Họ có động cơ, quyết tâm, và kĩ năng và đây là những công nhân giỏi nhất mà chúng tôi cần.”

Xu hướng này rất có thể sẽ tiếp tục trong tương lai vì nhiều công ti đang thay đổi yêu cầu giáo dục của họ để truy nhập vào đội ngũ lớn hơn những ứng cử viên. Ngày nay internet đã trở thành một phần cần thiết trong mọi khía cạnh của doanh nghiệp vì nhiều công việc được tiến hành qua Internet. Công nhân từ xa đang trở thành cách làm việc thông thường trong thế giới được dẫn lái bởi công nghệ này. Nhiều công ti bây giờ đang thuê công nhân có kĩ năng từ khắp mọi nơi trên thế giới để đáp ứng cho nhu cầu của họ vì họ không bị hạn chế với các yêu cầu di trú. Qui tắc kinh doanh mới là: “Phát kiến ở Mĩ, Phát triển ở các nước khác, Chế tạo ở Trung Quốc hay các nước chi phí thấp, rồi bán trên khắp thế giới.” Khi nhiều công việc đang được “phân phối” trên khắp thế giới nơi công nhân có kĩ năng sống, vấn đề chính với các công ti thuê người là tìm đâu ra những công nhân này và xác định liệu họ có thể có truy nhập vào kết nối internet băng rộng để làm việc không. Vấn đề khác là liệu mọi người có biết về điều này và phát triển kĩ năng của họ để nắm lại cơ hội vàng này hay không.

—English version—

The golden opportunity

Today companies seeking talents are increasingly forgoing the application requirement of a four-year degree. Google, Ernst and Young, Apple, and IBM are among those that no longer require a traditional college education for their high paying jobs. Over the past two years, having a four-year degree has become lesser important for many companies. A few days ago, (Jan 20, 2019) IBM Chief Executive Officer Ginni Rometty declared at the World Economic Forum’s 2019 that the most important issue of the “Fourth Industrial Revolution” is the “skills crisis.” She said that most high-demand jobs will NO LONGER require a four-year degree but on the skills that applicants have. IBM has been successfully hiring many people who graduated from community college (2 years certificate), Massive Open Online Courses (MOOCs) and Vocational schools (Coding school etc.) and they all did well. For IBM and many companies, the most urgent issue is having enough skilled workers to do the work as they will hire whoever has the skills that they need.

This change is now common in the tech industry, where a shortage of skilled talent has led hiring managers to seek candidates who are self-taught, went through a coding school, MOOCs or other nontraditional educational option. Some 75% of tech leaders said they do NOT require a computer science degree for software developers as they have hired many good candidates from a non-traditional background. During the World Economic Forum at Davos this year, a senior manager told the audiences: “Focusing only on degreed workers means you are missing out on millions of skilled workers all over the world. The issue is many universities are too slow to change and their students are taught useless and obsolete materials that we have to provide additional training to them. Hiring students who are actively self-taught from MOOCs and Online tutorials who have the most current skills are better solutions for today’s problem. There is a large pool of people who could not afford to go to university due to the high cost so they go online to learn. They have the motivation, the determination, and the skills and these are the best workers that we want.”

This trend will likely continue in the future as more companies are changing their education requirements to access a much larger pool of candidates. Today the internet has become a necessary part in every aspect of the business as many works are conducted over the Internet. Remote workers are becoming a normal way of working in this technology-driven world. Many companies are now hiring skilled workers from all part of the world to meet their needs as they are not restricted to the immigration requirements. The new business rule is: “Innovate in the U.S., Develop in other countries, Manufacture in China or lower cost countries, then selling all over the world.” As more works are being “Distributed” all over the world where skilled workers live, the main issue for hiring companies is where to find these workers and determine whether they can have access to internet broadband connection to do the work. The other issue is whether people know about this and develop their skills to seize this golden opportunity or not.

Thegioibantin.com | VinaAspire News

Tác giả: Giáo sư John Vu

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

Đăng ký nhận tin mới

You have Successfully Subscribed!

may ao thun Kem sữa chua May o thun Định cư Canada Dịch vụ kế ton trọn gi sản xuất đồ bộ