Một cuộc điều tra về nghề nghiệp CNTT

2 712
Đêm qua, tôi đọc một bài báo về cuộc điều tra thanh niên ở hai mươi hai nước, có cả Mĩ, Anh, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ v.v. Tác giả đã tiến hàng phỏng vấn 5,000 người giữa độ tuổi 15 tới 25 về giáo dục và khát vọng nghề nghiệp. Gần như tất cả họ đều nói rằng họ muốn có nghề, không chỉ là việc làm.
 

Tác giả viết: “Suy thoái gần đây và thất nghiệp cao đã dạy cho nhiều thanh niên phân biệt nghề nghiệp với việc làm và họ phải làm gì để đạt tới mục đích giáo dục của họ.” Trong cuộc phỏng vấn của anh ta, một học sinh trung học trẻ giải thích: “Nghề nghiệp là điều bạn chọn một nghề để kiếm sống và bạn hạnh phúc với điều bạn làm. Mặt khác, việc làm là điều bạn phải làm để được trả lương và nó có thể không phải là điều bạn muốn nhưng bạn cần nó. Mọi người không đổi nghề nhưng họ sẽ đổi việc làm thường xuyên, hoặc để được lương tốt hơn hoặc bởi vì họ không thích điều họ làm.” Một sinh viên khác thêm vào: “Việc làm là cái gì đó không đáp ứng cho bạn. Nó là cái gì đó bạn làm để kiếm tiền nhưng bạn không thích thú nó. Nghề nghiệp là cái gì đó bạn có thể phải về trường để được đào tạo. Nó là cái gì đó mà bạn tận hưởng việc làm và kiếm sống tốt.” Tác giả viết: “Biết sự khác biệt này là bước đầu tiên để xây dựng nghề nghiệp và nó là quan trọng cho thanh niên để nhìn tới tương lai của họ với mục đích nghề nghiệp rõ ràng trong tâm trí.”

Trong số những nghề hàng đầu mà thanh niên muốn làm là Công nghệ thông tin với 68% người phỏng vấn nói họ muốn học CNTT. Tác giả viết: “Vài năm trước nghề nghiệp được ham muốn nhất là tài chính hay ngân hàng nhưng cuộc khủng hoảng tài chính đã làm thay đổi cách nhìn của họ vì có số lớn những người tốt nghiệp kinh doanh bị thất nghiệp ở mọi nước. Thanh niên bây giờ giỏi hơn nhiều trong việc giám sát xu hướng thị trường và họ thấy công nghệ thông tin như nghề nghiệp đáng ham muốn nhất mà họ có thể theo đuổi.” Trong cuộc phỏng vấn này, sinh viên đại học năm thứ nhất nói: “Theo báo cáo của chính phủ có vài triệu việc làm CNTT mở ra mỗi năm nhưng không có đủ người tốt nghiệp để đáp ứng cho nhu cầu đó. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội này.” Sinh viên khác nói thêm: “Quá nửa các triệu phú và tỉ phú trên thế giới đều tới từ khu vực công nghệ và tôi muốn là một phần của nhóm này.”

Tác giả viết: “Dễ dàng kết luận rằng công nghệ thông tin là chọn lựa nghề nghiệp tốt nhất ngày nay cho thanh niên nhưng việc cung cấp đào tạo có chất lượng để đáp ứng nhu cầu này là không đơn giản. Mặc cho thất nghiệp cao trong những người tốt nghiệp đại học, công nghiệp CNTT vẫn đang vật lộn để lấp vào chỗ trống việc làm vì không có đủ người xin vào có phẩm chất. Tình huống này được mong đợi vẫn tiếp tục vì nhu cầu về công nhân CNTT sẽ đi nhanh hơn cung cấp. Nếu nghề nghiệp CNTT hứa hẹn lương cao, nghề nghiệp tốt với nhiều việc làm mở ra và thanh niên muốn học CNTT thì tại sao không có đủ người tốt nghiệp để đáp ứng cho nhu cầu này? Tại sao bẩy trong số mười thanh niên thích chọn nghề CNTT làm chọn lựa hàng đầu của họ, nhưng ít người ghi danh?

Ông ấy kết luận: “Đây là một số sự kiện dựa trên các cuộc phỏng vấn của tôi với sinh viên trẻ: Quãng 84% chọn lựa đại học đã được phụ huynh thực hiện, không phải sinh viên và phần lớn phụ huynh không chắc “CNTT” nghĩa là gì và không có thông tin thích hợp về việc làm CNTT. Trong số thanh niên, gần như mọi người trong số họ coi CNTT yêu cầu các kĩ năng toán học và khoa học mạnh điều không phải là môn ưa chuộng của họ ở trung học. Nhiều sinh viên sợ rằng họ sẽ không học tốt nếu họ chọn CNTT ở đại học vì họ không có nền tảng mạnh về toán học và khoa học. Cho dù họ ghi danh vào CNTT nhưng chất lượng của nhiều chương trình đào tạo không bám theo được hiện thời để đáp ứng cho nhu cầu. Để có nhiều thanh niên vào trong lĩnh vực CNTT, điều quan trọng là bắt đầu giáo dục cho họ về nghề nghiệp CNTT và nó yêu cầu cái gì trong trường trung học. Bằng việc cho phương hướng rõ ràng, hướng dẫn mạnh về mục đích nghề nghiệp cho thanh niên, có thể làm tăng số ghi danh vào lĩnh vực CNTT nhưng điều cũng quan trọng là cải tiến chất lượng của đào tạo đại học để phát triển công nhân có kĩ năng với kĩ năng cập nhật đáp ứng cho nhu cầu công nghiệp. Và trao đổi giá trị của nghề CNTT theo mọi cách gây cộng hưởng với những người gây ảnh hưởng chính của họ: phụ huynh của họ.”

—English version—

A survey on IT careers

Last night, I read an article about a survey of young people in twenty two countries, including the U.S, UK, Germany, Japan, China, and India etc. The author conducted an interview of 5,000 people between the age of 15 to 25 about education and career aspiration. Nearly all of them said that they want a career, not just a job. The author wrote: “Recent recession and high unemployment have taught many young people to distinguish a career from a job and what they must do to achieve their educational goals.” In his interview, a young high school student explained: “A career is what you choose as a profession to make a living and you are happy with what you do. On the other hand, a job is what you must do to get paid and it may not what you want but you need it. People do not change career but they will change job often, either to get better salary or because they do not like what they do.” Another student added: “A job is something that is not fulfilling for you. It is something that you do to make money but you do not enjoy it. A career is something that you may have to go to school to have the training, it is something that you enjoy doing and make a good living at.” The author wrote: “Knowing the difference is the first step to build a career and it is important for young people to look forward to their future with clear career goals in mind.”

Among the top careers that young people want is Information technology with 68% of the interviewers said they want to study IT. The author wrote: “Few years ago the most desirable career was finance or banking but the financial crisis had changed their view as there were a large numbers of unemployed business graduates in every country. Young people now are much better in monitoring the market’s trends and they see information technology as the most desirable career that they can pursue.” In the interview, a first year college student said: “According to government’s report there are several million of IT job openings each year but not enough graduates to meet that need. I do not want to miss this opportunity.” Another student added: “More than half of the millionaires and billionaires in the world came from technology area and I want to be part of this group.”

The author wrote: “It is easy to conclude that information technology is the best career choice today for young people but providing the quality training needs to meet this demand is not simple. Despite high unemployment among college graduates, the IT industry is still struggling to fill job vacancies because there are not enough qualified applicants. This situation is expected to continue as the demand for IT workers will outpace the supply. If IT career promise high wages, good careers with many openings and young people want to study IT then why there are not enough graduates to meet the needs? Why seven out of ten young people like to select IT career as their top choices, but few are enrolling?

He concluded: “Here are some facts based on my interviews with young students: About 84% of college choices were made by parents, not students and most parents are not sure what “IT” means and do not have adequate information about IT jobs. Among young people, nearly all of them think IT requires strong math and science skills which are not their favorite subjects in high schools. Many students afraid that they will not do well if they select IT in college because they do not have strong foundation in math and science. Even they enroll in IT but the quality of many training programs are not kept current to meet the needs. To get more young people into IT field, it is important to start educate them about IT careers and what it requires in high school. By giving clear direction, strong guidance about career goals for young people, it is possible to increase the enrollment number in IT fields but it is also important to improve the quality of college training to develop skilled workers with the up to date skills to meet industry needs. And communicate the value of IT careers in ways that resonate with their primary influencers: their parents.”

Thegioibantin.com | vinaAspire News

Tác giả: Giáo sư John Vu

2 Comments
  1. Tương lai của việc làm - Thegioibantin.com

    […] Một cuộc điều tra về nghề nghiệp CNTT […]

  2. Nhu cầu về công nhân AI - Thegioibantin.com

    […] Một cuộc điều tra về nghề nghiệp CNTT […]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ