Dạy toán cho trẻ em

Một phụ huynh viết cho tôi: “Chúng tôi biết rằng giáo dục STEM là quan trọng nhưng dù chúng tôi có dành bao nhiêu giờ việc giúp đứa con năm tuổi học toán, nó vẫn không thích toán. Chúng tôi sợ rằng con trai chúng tôi có thể không học giỏi trong Khoa học và Công nghệ khi nó vào trung học và đại học. Thầy có gợi ý gì không?”

Đáp: Việc dạy toán cho trẻ em là không dễ vì não của chúng còn chưa phát triển đầy đủ. Thay vì dạy toán theo kinh nghiệm truyền thống, bạn nên hội tụ vào cái gì đó dễ làm cho cháu quan tâm tới con số trước khi yêu cầu cháu giải bài toán. Vào độ tuổi này, bạn KHÔNG nên cho cháu làm việc với bài toán toán học mà cần biến nó thành kinh nghiệm hay “trò chơi” mà cả bạn và cháu có thể cùng chơi.

Chẳng hạn: “Nói cho bố có bao nhiêu quả chuối?” Sau khi cháu trả lời, bạn có thể hỏi: “Nếu bố thêm ba quả chuối nữa thì có bao nhiêu quả chuối?” Bằng việc chơi cộng hay trừ các đối tượng cùng con bạn, bạn có thể làm cho toán học thành vui và dễ. Tất nhiên, bạn có thể dùng bất kì cái gì mà trẻ em thích như quả, sỏi, tiền, sách, đồ chơi, con vật, cây cối, xe hơi và để cháu đếm số các đối tượng bạn có sẵn.

Toán là dễ dạy khi bạn dùng các đối tượng vật lí và để chúng đếm, cộng, trừ và nhân hơn là dùng các con số như 1, 2, 3, 4 …. v.v. Bạn có thể cho phép đứa trẻ cắt quả hay bánh thành từng mảnh để dạy chúng cách cộng và trừ phân số. Chẳng hạn, 1/4 cái bánh + 1/4 cái bánh = 1/2 cái bánh. Gắn các mảnh lại với nhau cho cháu thấy một nửa cái bánh.

Bạn nên dùng toán trong các hoạt động hàng ngày của bạn để làm cho con bạn quan tâm trong việc chơi với bạn, chẳng hạn: “Bao nhiêu xe hơi sơn xanh đi qua trước nhà chúng ta bây giờ? Với $1 mua được một cái bánh, chúng ta có thể mua được bao nhiêu bánh khi chúng ta có $5? Có sáu quả cam trong cái hộp này, nếu con ăn hai quả thì còn lại bao nhiêu?” Nếu bạn chỉ ra cho cháu toán học có thể là vui đùa thế nào, cháu sẽ thu được nhiệt tình học và một khi cháu thích học, không có điểm dừng cho cháu học hỏi thêm.

Điều quan trọng là dành thời gian để “chơi” với con bạn vì con bạn học từ tương tác với bạn cho nên ĐỪNG làm toán học thành cái gì đó khó mà làm nó thành hoạt động thích thú. Trẻ nhỏ sẽ học nhiều hơn khi cả gia đình quan tâm trong việc chơi cùng vì cháu sẽ coi đây là trò chơi vui để chơi. Mặt khác, bạn có thể tạo ra sợ toán trong con bạn nếu bạn làm nó thành bổn phận hay cái gì đó cháy phải làm.

Hàng nghìn năm trước, Pythagoras, triết gia Hi Lạp đã viết: “Nếu ông muốn con ông đọc, thì ông phải đọc trước hết. Nếu ông muốn con ông thích toán, ông phải thích toán trước hết. Trẻ con học chủ yếu từ bố mẹ chúng cho nên điều ông muốn con ông làm, ông phải làm nó trước hết.”

—English version—

Teaching Math to young children

A parent wrote to me: “We know that STEM education is important but no matter how many hours we spend helping our five years old son with math, he does not like math. We are afraid that our son may not do well in Science or Technology when he goes to high school and college. Do you have any suggestion?

Answer: Teaching math to young children is not easy because their brain has not fully developed yet. Instead of teaching math using traditional exercises, you should focus on something easy to get him to interest in numbers before asking him to solve problems. At that age, you should NOT make him working on math problems but turn it into a learning experience or a “game” that both of you can play together.

For example: “Tell me how many bananas are there? After he answers, you can ask: “if I add three more banana in then how many bananas are there? By playing adding or subtracting objects with young children, you can make math more fun and easy. Of course, you can use anything that children like such as fruits, marbles, money, books, toys, animals, trees, cars and let him count the number of objects you have available.

Math is easy to teach when you use physical objects and let them count, add, subtract and multiply than using numbers such as 1, 2, 3, 4 ….etc. You may allow the child to cut a piece of fruit or cookie to teach them how to add and subtract fractions. For example, 1/4 of a cookie + 1/4 of a cookie = 1/2 of a cookie. Put the pieces together for him to see the cookie half.

You should use math in your daily activities to get your child get interested in playing with you for example: “How many blue cars are passing in front of our house now? At $1 a cookie, how many cookies can we buy when we have $5? There are six oranges in this box if you eat two then how many are left? If you show him how much fun math can be, he will gain an enthusiasm for learning and once he enjoys learning, there is no stopping him from asking for more.

The important is to spend the time to “play” with your children as children learn from the interacting with you so do NOT make math into something difficult but make it an enjoyable activity. A young child will learn more when the whole family is interested in playing along because he will consider this is a fun game to play. On the other hand, you can make your child’s fear of math if you make it an obligation or something he must do .

Thousand years ago, Pythagoras, the Greek’s philosopher wrote: “If you want your children to read, then you must read first. If you want your child to like math, you must like math first. Children learn mostly from their parents so what you want your children to do, you must do it first.”

Thegioibantin.com | VinaAspire News

Tác giả: Giáo sư John Vu

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ