Browsing Tag

ky nang quan li lanh dao

Hình mẫu người Leader lý tưởng là…

1. CÓ TẦM NHÌN Có cái nhìn xa hơn, trong tương lai dài hơn, để từ đó nhân viên có thể đi theo định hướng và chiến lược mà leader đưa ra. 2. BIẾT KHUYẾN…