Học nhóm

Một trong những cách tốt nhất để học tập là học cùng bạn bè. Mặc dầu học nhóm là thông thường trong hầu hết các trường Mĩ nhưng ở một số trường châu Á, học nhóm KHÔNG được khuyến khích vì có thái độ ganh đua trong học sinh. Học sinh của tôi thường nói rằng bằng việc học cùng bạn bè họ có thể cải tiến việc hiểu của họ về tài liệu môn học tốt hơn học cá nhân, và ở trong học nhóm cũng là tăng thêm động cơ học tập của họ.

Tôi bao giờ cũng khuyến khích học sinh hình thành các nhóm học tập nhỏ cùng nhau bằng việc cho họ hướng dẫn nào đó như sau:

Giữ nhóm nhỏ, không quá năm người. Hơn thế sẽ khó giữ cho mọi người ở cùng mức học tập.
Chỉ học với những bạn trong cùng lớp để cho họ có thể chia sẻ tài liệu, mục đích và trao đổi thông tin.
Từng thành viên phải học tài liệu TRƯỚC KHI gặp gỡ để cho họ có thể thảo luận và học từ người khác.
Đặt lịch vững chắc cho việc gặp và bám theo nó. Nhóm nên thường gặp gỡ trong các thời kì ngắn. Gặp lâu hơn một giờ là kém hiệu quả và thường dễ dàng bị sao lãng bởi tán gẫu.
Từng nhóm phải có chương trình cho cuộc gặp gỡ để quyết định trước xem cái gì sẽ được học ở phiên sau và các thành viên nhóm cần làm gì để đi tới mà có chuẩn bị.
Bất kì thành viên nào KHÔNG được chuẩn bị và không tham gia sẽ được yêu cầu rời khỏi nhóm.
Các thành viên phải có khả năng giải thích mọi thứ cho nhau. Hỏi lẫn nhau các câu hỏi.
Học nhóm KHÔNG PHẢI là về đọc tài liệu mà về thảo luận tài liệu để có được việc học sâu.
Bài tập và bài tập về nhà nên được làm một cách cá nhân, KHÔNG theo nhóm.

—English version—

Group Study

One of the best ways to study is with friends. Although group study is common in most U.S. schools but in some Asian schools, group study is NOT encouraged because there is a competitive attitude among students . My students often said that by study with friends they can improve their understanding of the course materials better than study individually, also being in a study group increased their motivation to study.

I always encourage students to form a small group to study together by giving them some guidance as follows:

Keep the group small, no more than five people. More than that would be difficult to keep everyone on the same learning level.
Study only with friends in the same class so they can share materials, goals, and exchange information.
Each member must study the materials BEFORE meeting so they can discuss and learn from others.
Set a firm schedule to meet and stick with it. The group should meet often for shorter periods of time. Longer than an hour is less effective and often easily get distracted by gossip.
Each group must have a meeting agenda to decide beforehand what will be studied the next session and what group members need to do to come prepared.
Any members who are NOT prepared and not participate will be asked to leave the group.
Members must be able to explain things to each other. Ask each other questions.
Group study is NOT about reading the materials but discuss the materials to get deep learning.
Exercise and homework should be done individually, NOT in the group.

Thegioibantin.com | VinaAspire News

Tác giả: Giáo sư John Vu

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ