Ích lợi của học chủ động trong mùa dịch

Có nhiều thảo luận về phương pháp dạy truyền thống và phương pháp học chủ động. Theo ý kiến của tôi, từng phương pháp có ưu điểm và nhược điểm. KHÔNG có phươg pháp hoàn hảo cho nên quyết định chọn phương pháp nào để dạy là tuỳ thuộc chủ yếu vào các thầy cô. Phương pháp học chủ động là hữu dụng trong dạy Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM) hơn phương pháp truyền thống và đó là lí do tại sao tôi chọn phương pháp này.

Ngày nay, học sinh rất tích cực và dễ dàng bị sao lãng. Họ không thể ngồi yên trong lớp và nghe bài giảng dài mà không kiểm tin nhắn, emails, và các phương tiện xã hội khác. Nếu chúng ta muốn khuyến khích họ học thì chúng ta cần giữ cho họ bận rộn và động viên họ để cho họ thấy giá trị của việc đưa nỗ lực vào học cái gì đó thay vì ép buộc họ ngồi và nghe cái gì đó mà họ không quan tâm.

Việc đọc bài giảng truyền thống không cho phép học sinh phát triển thành người có tư duy phê phán. Nó làm cho họ thành người thu nhận tri thức từ các thầy cô có thẩm quyền. Nếu chúng ta muốn học sinh chủ động phân tích tài liệu và đi tới tri thức độc lập riêng của họ thì chúng ta cần dùng phương pháp học chủ động. Học sinh cần biết rằng họ cần phát triển các kĩ năng khác nhau như làm việc tổ, cộng tác, tư duy phê phán, và giải quyết vấn đề để thành công trong tương lai. Để đảm bảo rằng học sinh sẽ có khả năng phát triển những kĩ năng này, chúng ta cần khuyến khích họ hỏi các câu hỏi, thách thức các lí thuyết, khám phá những ý tưởng mới, thảo luận các ý kiến mà không được khuyến khích trong phương pháp truyền thống.

Phương pháp truyền thống khuyến khích “tâm thế cố định”. Điều thầy cô dạy là “khuôn vàng thước ngọc” mà học sinh phải tuân theo. Điều họ đọc từ tài liệu trên lớp bao giờ cũng là “Đúng” và không có cách khác. Việc học chủ động khuyến khích tư duy độc lập và cho phép học sinh nghiên cứu lí thuyết, hỏi nhiều câu hỏi, tư duy độc lập, và phát triển “tâm thế tăng trưởng.” Chẳng hạn trong toán học, có nhiều cách giải một bài toán và bao giờ cũng có phương án khác cho một lời giải. Không có khả năng nghĩ rộng, học sinh có thể không có khả năng đi xa hơn trong việc học của họ.

Phương pháp học chủ động nhấn mạnh vào phân công việc làm trước khi lên lớp và bài tập về nhà sau giờ lên lớp để đảm bảo rằng thời gian trên lớp có thể được dùng hiệu quả hơn cho thảo luận, hỏi câu hỏi và thăm dò các khái niệm ở mức sâu hơn. Tuy nhiên, nếu học sinh không được chuẩn bị và không sẵn sàng học, họ sẽ bị hoang mang cho nên điều quan trọng với thầy cô là giải thích khái niệm cho họ trước khi bắt đầu phương pháp này.

Việc học chủ động hội tụ vào khuyến khích học sinh học tài liệu theo cách riêng của họ và họ phải chủ động trong quá trình học của họ. Công việc trước khi tới lớp làm cho học sinh phát triển hiểu biết nền tảng về các khái niệm cho nên khi họ tới lớp, họ có thể học các khái niệm ở mức sâu hơn qua thảo luận trên lớp, hay hỏi các câu hỏi, lắng nghe câu trả lời và liên tục thăm dò khái niệm thêm nữa bằng quá trình áp dụng, phân tích và phát triển tri thức trong thời gian trên lớp. Học sinh làm việc qua tài liệu nền tảng trước khi tới lớp cho nên thời gian trên lớp của họ dành cho bạn bè và thầy cô giáo trở thành có giá trị hơn vì họ thăm dò các mức tư duy và phân tích cao hơn.

Bằng việc chuyển ra khỏi môi trường đọc bài giảng truyền thống nơi thầy cô “truyền thụ tri thức” sang môi trường học chủ động nơi học sinh “phát triển tri thức riêng của họ” qua truy hỏi, thăm dò, và phân tích, thầy cô tạo ra môi trường mới khuyến khích học sinh, nâng cao việc học trong bầu không khí lớp học hứng thú.

Tất nhiên, các thầy cô cần làm cho mong đợi của mình thành rõ ràng để học sinh hiểu điều họ phải làm. Điều quan trọng với các thầy cô là làm rõ ràng đích xác những mong đợi này là gì. Chẳng hạn, nếu bạn phân công một bài báo ngắn cho học sinh để “đọc trước khi lên lớp” bạn cần bảo họ thông tin nào sẽ được dùng trong thảo luận trên lớp và bạn sẽ gọi ai để nói về bài phân công đọc (gọi ngẫu nhiên hay xác định đặc biệt vài học sinh mỗi lúc). Chi tiết nào là quan trọng và có thể ở trong câu hỏi kiểm tra? Bạn có muốn họ có khả năng trả lời câu hỏi ôn tập vào cuối chương để chuẩn bị cho thảo luận trên lớp không? Bạn có muốn họ có khả năng so sánh hai quan điểm từ chương này như một phần của tranh cãi trên lớp không?

Tôi đã dùng học chủ động trong nhiều năm và thấy nó rất hữu dụng. Phần lớn các học sinh đều nói với tôi rằng lúc ban đầu, họ không thích nó vì họ đã quen thụ động thay vì chủ động nhưng qua thời gian, phần lớn học tốt và hành tốt trong việc học của họ.

—English version—

The benefits of Active Learning

There are several discussions about the traditional teaching method and active learning method. In my opinion, each method has advantages and disadvantages. There is NO perfect method so the decision to select which method to teach is depending mostly on the teachers. The Active learning method is more useful in teaching Science, Technology, Engineering and Math (STEM) than the traditional and that is why I choose this method.

Today, students are very active and easy to get distracted. They cannot sit still in class and listen to a long lecture without checking text messages, emails, and other social media. If we want to encourage them to learn then we need to keep them busy and motivate them so that they see the value of putting in the effort to learn something rather than forcing them to sit and listen to something that they are not interested in.

Traditional lecturing does not allow students to develop into critical thinkers. It makes them be the receivers of knowledge from authoritarian teachers. If we want students to actively analyze the materials and come up with their own independent knowledge then we need to use active learning method. Students need to know that they need to develop different skills such as teamwork, collaboration, critical thinking, and problem-solving in order to succeed in their future. To ensure that students will be able to develop these skills, we need to encourage them to ask questions, challenge theories, discover new ideas, discuss opinions which are not encouraged in the traditional method.

The traditional method encourages a “fixed mindset”. What the teachers teach is the “Golden rule” that students must obey. What they read from class materials is always “Right” and there is no other way. Active learning encourages independent thinking and allows students to investigate a theory, ask more questions, think independently, and develop a “growth mindset.” For example in math, there is more than one way to solve a problem and there is always an alternative to a solution. Without the ability to think broadly, students may not be able to go further in their learning.

The active learning method emphasizes pre-class assignments and post-class homework to ensure that class time can be used more efficiently to discuss, ask questions, and explore the concepts at a deeper level. However, if the students are unprepared or not ready to learn, they will be confused so it is important for the teacher to explain the concept to them before starting this method.

Active learning focuses on encouraging students to learn the materials on their own as they must be active in their learning process. The pre-class work let the students develop the fundamental understanding of the concepts so when they come to class, they can learn the concepts at a deeper level through the class discussions, or asking questions, listen to the answers and continue to explore the concept further by the process of applying, analyzing, and developing knowledge during class time. Students work through the foundational material prior to class so the time spent in class with their friends and the teacher becomes more valuable as they explore higher levels of critical thinking and analysis.

By switching the traditional environment of lecturing where the teachers “transfer the knowledge” to an active learning environment where students “develop their own knowledge” via inquiring, exploring, and analyzing the teacher create a new environment that engages students, enhances learning in an exciting classroom atmosphere.

Of course, teachers need to make your expectations clear so students understand what they must do. It is important for the teachers to clarify exactly what the expectations are. For example, if you assign a short article for your students to “read before class” you need to tell them what information will be used during class discussion and who do you will call to talk about the reading assignment (Randomly or specifically identify a few students each time) What details are important and maybe in the quiz? Do you want them to be able to answer review questions at the end of the chapter to prepare for a class discussion? Do you want them to be able to compare two points of view from the chapter as part of an in-class debate?

I have been using Active learning for many years and found it very useful. Most students told me that in the beginning, they do not like it because they get used to being passive rather than active but over time, most learn well and did well in their learning.

Thegioibantin.com | VinaAspire News

Tác giả: Giáo sư John Vu

1 bình luận
  1. Dạy và học - Thegioibantin.com

    […] tiên, tôi hỏi họ: “Các em học thế nào?” Nhiều người nói: “Bằng việc nghe bài giảng.” Thế rồi tôi cho một bài giảng ngắn và hỏi họ các câu hỏi. Kết quả […]

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ