Tương lai của việc làm

0 608

Theo báo cáo việc làm của Diễn đàn kinh tế thế giới, trong vòng năm năm nữa, phần lớn các công ti sẽ bắt đầu giảm số công nhân và thay thế họ bằng robots và phần mềm tự động hoá. Nhà kinh tế chính cho ngân hàng Anh dự đoán rằng có thể có tới 80 triệu việc làm được tự động hoá trong vòng năm năm tới, đặc biệt ở châu Á, châu Phi, và Nam Mĩ nơi một nửa các việc làm hiện có sẽ được tự động hoá hoàn toàn.

Có những ý kiến khác nhau về tự động hoá, một số người tin rằng cho dù một số người sẽ mất việc làm, nhưng những việc làm mới sẽ được tạo ra. Số khác nghĩ robots sẽ phá huỷ nhiều việc làm hơn là số các việc làm mới chúng tạo ra và nhiều người hơn sẽ bị thất nghiệp. Tất nhiên, không ai biết đích xác bao nhiêu việc làm sẽ mất đi nhưng sự kiện là nhiều việc làm sẽ được tự động hoá đặc biệt là lao động thủ công. Tôi tin rằng tự động hoá sẽ xảy ra trong nhiều bước. Việc làm thủ công sẽ được tự động hoá trước hết rồi đến việc làm văn phòng và những việc làm khác có thể được tự động hoá. Vấn đề là thời gian mà nó xảy ra. Nếu bạn làm việc trong cơ xưởng, sẽ cần quãng một hay hai năm để tự động hoá xảy ra. Nếu bạn làm việc trong văn phòng, có thể mất tới bốn năm nữa cho tự động hoá xảy ra. Tuy nhiên, nó sẽ xảy ra dù bạn thích hay không. Biết được khung thời gian này, điều quan trọng với bạn là được chuẩn bị và nếu có thể, đổi việc làm của bạn thành cái gì đó có tương lai tốt hơn.

Theo báo cáo Kinh tế Toàn cầu, đến năm 2020, sẽ có trên bẩy triệu việc làm kĩ thuật mở ra nhưng không có đủ công nhân có kĩ năng để lấp vào. Điều đó có nghĩa là mọi công ti đều đang đi tìm công nhân có kĩ năng và cạnh tranh giữa các nước sẽ là dữ dội. Thông tin này là cơ hội tốt cho nhiều sinh viên nhưng câu hỏi là bao nhiêu sinh viên biết về thông tin này và bao nhiêu người trong số họ biết kĩ năng nào có nhu cầu cao? Trong khi nhiều người tốt nghiệp trung học đang lập kế hoạch vào đại học, bao nhiêu người trong số họ nhận được lời khuyên nghề nghiệp đúng đắn để giúp hướng dẫn cho họ về việc học của họ và phát triển những kĩ năng được cần? Bao nhiêu người trong số họ sẽ chọn một lĩnh vực học tập dựa trên điều thị trường việc làm toàn cầu cần tới? Và bao nhiêu người trong số họ sẽ kết thúc đại học mà có kĩ năng đúng?

Tôi nghĩ điều khẩn thiết cho các trường là hội tụ vào đào tạo kĩ năng kĩ thuật để chuẩn bị cho sinh viên về những việc làm có nhu cầu cao này. Chúng ta cần có đa số sinh viên ra khỏi trung học mà có một số kĩ năng đúng ngay bây giờ dù họ có vào đại học hay không. Trước khi tốt nghiệp trung học, mọi học sinh phải biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình như Java hay Python và biết cách áp dụng công nghệ vào việc làm của họ. Họ nên được dạy để phát triển một số kĩ năng như cộng tác, trao đổi, và làm việc tổ cũng như đạo đức công việc để họ có thể vận hành tốt trong mọi công việc tương lai, bất kể nơi họ làm việc. Khi chúng ta có nhiều học sinh có kĩ năng kĩ thuật, điều đó sẽ làm lợi cho nhiều công ti địa phương hơn vì họ cũng phải áp dụng công nghệ trong vận hành của họ. Trong nhiều năm, tôi đã chủ trương có thêm nhiều lớp về Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ và Toán học (STEM), và dùng công nghệ nhiều hơn trong các trường phổ thông và đại học vì đây là điều tương lai của công việc thực tại là gì.

Để chuẩn bị cho tương lai, chúng ta cần bắt đầu từ bây giờ bằng việc bao nhiêu trẻ em đang tới trường tiểu học sẵn sàng học? và đến lớp ba, bao nhiêu người trong số họ đáp ứng cho các chuẩn đọc hiểu trong toán học và khoa học? Bao nhiêu học sinh trung học quen thuộc với công nghệ? Bao nhiêu người trong số họ biết cách áp dụng công nghệ trong công việc của họ? Bao nhiêu người trong số họ biết ít nhất một ngôn ngữ lập trình? Bao nhiêu học sinh vào đại học với bản kế hoạch nghề nghiệp được viết ra, biết điều họ muốn làm và kĩ năng nào họ cần học trong các lớp? Chừng nào chúng ta chưa thể đo được những dữ liệu đơn giản này, chúng ta có thể chia nó ra tới mức có thể hành động được rồi chúng ta có thể tạo ra quá trình cải tiến cho học sinh của chúng ta để cho họ sẵn sàng với việc làm của tương lai.

—English version—

The future of jobs

According to the World Economic Forum’s Jobs Report, within the next five years, most companies will begin to reduce the number of workers and replace them with robots and automation software. The chief economist for the Bank of England predicted that there might be as many as 80 million jobs being automated within the next five years, especially in Asia, Africa, and South America where half of the existing jobs will be fully automated.

There are different opinions about automation, some people believe that even some people will lose their jobs, but new jobs will be created. Other people think robots will destroy more jobs than the number of new jobs they create and more people will be unemployed. Of course, nobody knows what exactly how many jobs will be gone but the fact is many jobs will be automated especially labor jobs. I believe that automation will happen in several steps. Labor jobs will be automated first then office jobs and others that can be automated. The question is the time at which it happens. If you work in a factory, it going to take about a year or two for automation to happen. If you work in an office, it may take another four years for automation to happen. However, it will happen whether you like it or not. Knowing this timeframe, it is important for you to be prepared and if possible, change your job into something that has a better future.

According to the Global Economic report, by 2020, there will be over seven million technical jobs open but not enough skilled workers to fill. That means every company is looking for skilled workers and competition among countries will be fierce. This information is a good opportunity for many students but the questions are how many students know of this information and how many of them know which skills are in high demand? While many high school graduates are planning to go to college, how many of them are receiving proper career advice to build a career plan to help guide them to their learning and developing the needed skills? How many of them would select a field of study based on what the global job market needs? And how many of them would finish college with the proper skills?

I think it is urgent for the school to focus on technical skills training to prepare students for these high demand jobs. We need to have a majority of students coming out of high school with some proper skills right away whether they are going to college or not. Before graduating from high school, all students must know at least one programming language such as Java or Python and know how to apply technology to their job. They should be taught to develop some soft skills such as collaboration, communication, and teamwork as well as work ethics so they can function well in all future works, regardless of where they work. When we have more students with technical skills, it will benefit more local companies as they also have to apply technologies in their operation. For many years, I have advocated for more Science, Technology, Engineering and Math (STEM) classes, and for using more technology in K-12 schools and colleges as these are what the future of work actually is.

To prepare for the future, we need to start now by knowing how many children are going to elementary school ready to learn? and by third grade, how many of them meet grade-level standards in math and science? How many high school students are familiar with technology? How many of them know how to apply technology in their works? How many of them know at least one programming language? How many students are going to college with a written career plan, knowing what they want to do and what skills they need to learn in classes? Unless we can measure these simple data, we can break it down to a level that is actionable then we can making improvement progress for our students so they are ready for the jobs of the future.

Thegioibantin.com | VinaAspire News

Tác giả: Giáo sư John Vu

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ