Nhu cầu về công nhân AI

0 723

Tuần trước, nhiều công ti tới Carnegie Mellon để thuê sinh viên nhân hội chợ nghề nghiệp Khoa học máy tính. Khi tôi bước qua hàng trăm sinh viên đang đứng xếp hàng chờ phỏng vấn, tôi thấy một số sinh viên của tôi.

Steve Young, một trong những sinh viên của tôi nói với tôi: “Em biết thị trường việc làm cho người tốt nghiệp có kĩ năng máy tính là tốt nhưng em có cái gì đó tốt hơn. Em tốt nghiệp với bằng trong Trí tuệ nhân tạo và có thiếu hụt trầm trọng những người có kĩ năng này. Em chắc rằng em sẽ có nhiều đề nghị việc làm và em sẽ chọn đề nghị tốt nhất để thăng tiến nghề nghiệp của em.”

Tôi gật đầu đồng ý biết rằng anh ta đã lập kế hoạch nghề nghiệp đúng. Trí tuệ nhân tạo (AI) bây giờ được dùng trong nhiều sản phẩm. Từ xe hơi tự lái tới robot chế tạo, từ máy có thể phân biệt tế bào ung thư với tế bào thường tới bộ điều nhiệt thông minh, và loa thông minh được dùng trong nhà thông minh. Các ứng dụng đang mở rộng cho AI cũng đã tạo ra việc thiếu hụt công nhân trong mọi ngành công nghiệp. Mặc dầu các trường trên cả nước đang thêm các lớp AI, việc ghi danh tăng lên để đáp ứng nhu cầu, vẫn không có đủ người tốt nghiệp có đào tạo trong AI. Theo báo cáo của chính phủ Mĩ, nước này sẽ cần quãng 2.3 triệu công nhân AI trong thập kỉ tới.”

Một người quản lí cấp cao nói với tôi: “Không đủ người có kĩ năng AI đã tác động lên tăng trưởng của toàn thể công nghiệp Mĩ. Chúng tôi gặp khó khăn khi thuê công nhân AI trong ba năm qua nhưng bây giờ điều đó sẽ còn khó hơn nhiều vì nhiều công ti đang cạnh tranh về những tài năng này. Lí do là AI sẽ làm thay đổi toàn thể nền kinh tế toàn cầu theo cùng cách mà động cơ hơi nước, điện hay Internet đã làm trong các cuộc cách mạng công nghiệp đã qua. Nhiều người lãnh đạo nói về Công nghiệp 4.0 mà không biết rằng AI là động cơ dẫn lái mọi thứ và tác động tới nền kinh tế của toàn thế giới. Nhưng tốc độ thay đổi sẽ phụ thuộc vào sự sẵn có công nhân AI và hiện thời, chỉ có vài người trong số họ.”

Công nghệ AI đang thay đổi nhanh tới mức phần lớn các đại học không thể bắt kịp. Carnegie Mellon là đại học đầu tiên đưa ra bằng trong Trí tuệ nhân tạo. Lí do là cha đẻ nền tảng của Trí tuệ nhân tạo, giáo sư Allen Newell, và Herbert Simon xuất thân từ CMU. Cùng với giáo sư John McCarthy, Marvin Minsky từ Đại học Dartmouth College đã đưa ra bài báo đầu tiên về Trí tuệ nhân tạo năm 1955. Kể từ đó, nhiều phát minh AI đã tới từ trường khoa học máy tính của CMU kể cả xe tự lái đầu tiên, xe Mars Rovers, robot công nghiệp, và công cụ học máy. Do nhu cầu cao, lương trung bình cho người tốt nghiệp AI đã tăng 15% giữa các năm 2017 và 2018 tới $132,000 một năm. Nhu cầu này cũng là tin tốt cho sinh viên có kĩ năng AI. Bên cạnh lương cao, nhiều người thường có việc làm từ nhiều tháng trước khi họ tốt nghiệp.

—English version—

The demand for AI workers

Last week, many companies came to Carnegie Mellon to hire students at the Computer Sciences career fair. As I walked past hundreds of students who were standing in line for job interviews, I saw some of my students.

Steve Young, one of my students told me: “I know the job market for graduates with computer skills is good but I have something better. I graduate with a degree in Artificial Intelligence and there is a critical shortage of people with this skills. I am sure that I will have several job offers and I will select the best offer to advance my career.”

I nodded in agreement knowing that he has planned his career correctly. Artificial intelligence (AI) is now being used in many products. From self-driving cars to manufacturing robots, from machines that can distinguish cancer cells from regular cells to smart thermostats, and smart speakers that are used in smart homes. The expanding applications for AI have also created a shortage of workers in every industry. Although schools across the country are adding AI classes, increasing enrollment to meet demand, there are still not enough graduates with training in AI. According to a U.S. government report, the country will need about 2.3 million AI workers in the next decade.”

A senior manager told me: “Not enough people with AI skills has impacted the growth of the entire U.S. industry. We have difficulty hiring AI workers for the past three years but it is much harder now as more companies are competing for these talents. The reason is AI will change the entire global economy in the same way that steam engines, electricity or the Internet did in the past industrial revolutions. Many leaders talk about Industry 4.0 without knowing that AI is the engine that drives everything and impacts the entire world’s economy. But the speed of change will depend on the availability of AI workers and currently, there are only a few of them.”

AI technology is changing too fast that most universities cannot catch up. Carnegie Mellon is the first university that offers degrees in Artificial Intelligence. The reason is the founding fathers of Artificial Intelligence, Professors Allen Newell, and Herbert Simon come from CMU. Together with Professors John McCarthy, Marvin Minsky from Dartmouth College came up with the first paper about Artificial Intelligence in 1955. Since then, many AI inventions are coming from the CMU’s schools of computer science including the first Self-driving cars, the Mars Rovers, industrial robots, and machine learning tools. Due to the high demand, the average salaries for AI-graduates rose 15% between 2017 and 2018 to $132,000 a year. The demand is also good news for students with AI skills. In addition to high salary, many often get job offers many months before they graduate.

Thegioibantin.com | VinaAspire News

Tác giả: Giáo sư John Vu

Để lại một câu trả lời

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố.

may lam kem nguyen lieu lam kem - nguyen lieu lam yogurt bột lm kem may ao thun may ba lo theo yeu cau san xuat moc khoa gia re may o thun quảng co dịch vụ bốc xếp Sản xuất đồ bộ